บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2) ในหัวข้อ ชนิดและมาตรวัดน้ำแบบต่างๆ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม และ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2) ในหัวข้อ ชนิดและมาตรวัดน้ำแบบต่างๆ บรรยายโดย คุณอดิศร รักษ์งาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และคุณกิตินัยน์ สาครวิสัย ผู้จัดการฝ่ายขาย โดยได้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความรู้จักและเข้าใจถึงมาตรวัดน้ำแต่ละชนิด การเลือกใช้งาน กลไกการทำงาน รวมถึงการควบคุมมาตรฐานของมาตรวัดน้ำในระดับสากล ทั้งการทดสอบการทำงาน ทดสอบความเที่ยงตรง ทดสอบความคงทน ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคได้

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit