เยี่ยมชมแท่นทดสอบ SINGER PRESSURE REDUCINT VALVE จากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ในเดือนกรกฏาคม 2556 สำหรับนำไปติดตั้งในระบบน้ำประปาของการประปานครหลวง

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit