การสัมมนาเรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาประตูน้ำสำหรับงานท่อส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2557  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้จัดนำหน่ายสินค้าในโครงการทั้งหมดเพื่อแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำในโครงการส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ซึ่งเป็นการอบรมให้กับผู้ที่ใช้งานและดูแลระบบในส่วนต่างๆ เนื่องจากงานนี้บริษัทยูโร โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมจำหน่าย วาล์วชนิดต่างๆด้วยจึงส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าอบรมฯ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit